Zpět  

VŠEMI SMYSLY NA PŘÍRODU

logo-projekt-2
Vzdělávací materiály – stránky byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

                                                        Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004161

 


Základní škola a Mateřská škola Třebařov, okres Svitavy je od 1. ledna 2011 příjemcem podpory na realizaci grantového projektu OP VK zaměřeného na environmentální výchovu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v celkové výši 2 280 444,78 Kč.

Projekt si klade za cíl zvýšit motivaci žáků, poskytnout jim podmínky k ochraně životního prostředí, zlepšit teoretické i praktické znalosti žáků v oblasti EVVO, podpořit u žáků zájem o přírodu a schopnost vnímat své okolí v kontextu se svou osobou. Chceme žákům nabídnout takové aktivity, které jim umožní poznávat životní prostředí člověka a uvědomovat si nezbytnost zachování podmínek života.

Cílovou skupinou jsou žáci základní škole v Třebařově. V rámci projektu bude realizováno vzdělávání pracovníků školy zaměřené na nové metody výuky, přípravu výukových a metodických materiálů a sladění vzájemných vazeb v učivu s důrazem na EVVO. 80 žáků vyjede na týdenní pobyty do různých středisek ekologické výchovy se zajímavým programem.

Realizace projektu je velice časově náročná, ale ekologické aktivity školy jsou vítány žáky, rodiči i širokou veřejností.

Napsala: Mgr. Alena Valentová, projektová manažerka