Organizační a personální podpora na ZŠ a MŠ Třebařov

 

Vzdělávací materiály – stránky byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004161

 

Cíl projektu:

  • v ZŠ posílení personální kapacity pro podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a cizího jazyka, posílení extrakurikulárních rozvojových aktivit, které pomohou získat žákům znalosti, dovednosti a kompetence promítající se do povinné složky vzdělávání žáka.

  • v MŠ posílení personální kapacity pro možnost přijetí dvouletých dětí v podobě chůvy a osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů.

 

Vybrané aktivity (šablony) v ZŠ:

1. Školní asistent

Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu v podobě školního asistenta. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – matematická a čtenářská gramotnost a cizí jazyk

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání pedagogů se bude týkat matematické gramotnosti, čtenářské gramotnosti a cizího jazyka.

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů přímo v místě školy.

4. Čtenářský klub

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

5. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

6. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

Vybrané aktivity (šablony) v MŠ:

1. Chůva

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje v rámci šablony akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 16 hodin. Program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.

Organizační a perzonální podpora na ZŠ a MŠ Třebařov