Zpět  

Archiv zápisů ŽP – šk. rok 2015/2016

Zápis z 1. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 17. 9. 2015

Přítomni: zástupci V. – IX. ročníku, omluvena T.Tichá z IX. třídy
Program:

1.Představení členů parlamentu

2. Volba předsedy

3. Zastávka – úklid, informace o nové zastávce, dohled nad dopravou u zastávky

4. Příprava celoškolních a dalších akcí

5. Humanitární sbírka Chrpa.cz – hippoterapie

6. Žolíci

7. Termín další schůzky

 

Ad1) V prvním zářijovém týdnu byli na třídnických hodinách zvoleni zástupci z V. – IX. třídy do žákovského parlamentu.

za V. třídu – Renata Čepilová, Štěpán Krmela

za VI. třídu- Nikola Pírková, Adam Bednář

za VII. třídu – Ondřej Chlup, František Venzara

za VIII. třídu – Helena Pakostová, Gustav Baláž

za IX. třídu – Markéta Macková, Tereza Tichá

Koordinátorem z řad učitelů je p. uč. Barbora Šrolová.

Ad2) Členové parlamentu se dohodli a odhlasovali si, že o předsedovi se bude hlasovat veřejně. Počtem 7 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel byla za předsedkyni zvolena Markéta Macková. Jejím zástupcem potom Ondřej Chlup.

Ad3) Od září se bude opět uklízet autobusová zastávka a její nejbližší okolí. Po měsíci se budou střídat V. – IX. třída. Začínají deváťáci. Za splnění úkolu zodpovídají členové parlamentu jednotlivých tříd.

Paní učitelka Šrolová informovala přítomné o plánech na přebudování zastávky na bezpečnější pro dojíždějící žáky, s jejíž realizací by se mělo začít na jaře 2016. V současné době dohlíží na bezpečnost žáků a v rámci možností reguluje dopravu zaměstnankyně OÚ paní Suchá.

Ad4) Do další schůzky si mají „parlamenťáci“ připravit návrh na akce, které by mohl parlament v letošním školním roce pro své spolužáky uskutečnit. Může se jednat o celoškolní, nebo jen o menší, třídní, apod.

Ad5) I letos se parlament zapojí do humanitárních aktivit. Jako první oslovila naši školu společnost Chrpa.cz s prosbou o pomoc s prodejem drobných dárků za jednotnou cenu 10,– Kč. Výtěžek půjde na hippoterapii. Členové parlamentu budou dárečky prodávat dětem na 1. i 2. stupni.

Ad6) Pokud budou členové parlamentu vzorně a aktivně plnit svoje úkoly v rámci parlamentu a svým chováním a vystupováním budou vzorem pro své spolužáky, mohou dostat „žolíka“. Toho využijí např. při zkoušení, pokud se jim nevyvede, nemusí psát menší písemku, atd.

Ad7) Další schůzka byla stanovena na čtvrtek 15. 10. 2015 od 14 hod. v učebně VIII. třídy.

Zapsala: p. uč. Šrolová


Zápis z 2. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 15. 10. 2015

Přítomni: zástupci V. – IX. třídy
Chyběly: N.Pírková (NEOMLUVENA), H. Pakostová a M. Macková (OMLUVENY)

Program:

1. Pravidla parlamentu

2. Chování v autobuse a na zastávce

3. Sprosté mluvení dětí

4. Úklid ve třídách a na zastávce

5. Návrhy akcí pořádaných parlamentem

6. Charitativní sbírka – výsledek

 

Ad1) Paní učitelka Šrolová přednesla návrh na PRAVIDLA PARLAMENTU, která zní:

JSME JEDEN TÝM. NEBOJÍME SE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR. RESPEKTUJEME NÁZORY DRUHÝCH ( I MLADŠÍCH SPOLUŽÁKŮ). NESKÁČEME JINÝM DO ŘEČI. SNAŽÍME SE O LEPŠÍ ATMOSFÉRU VE ŠKOLE.

Všichni přítomní s pravidly souhlasili.

Ad2) Problémy s chováním v autobuse neustále pokračují. Nevhodně a nebezpečně se chovají děti při čekání na autobus, kde po sobě např. házejí kameny a klacky. Některé děti si při čekání na spoj krátí čas hraním v těsné blízkosti silnice.

Stížnosti jsou hodně na prvostupňové děti. Konkrétní jména byla předána paní učitelce Šrolové a ta to bude řešit společně s výchovnou poradkyní p. uč. Kolomou a ve spolupráci s třídními učiteli.

Ad3) Už i malé děti mluví velmi sprostě. Členové parlamentu si připraví krátké vystoupení pro žáky 1. stupně, ve kterém se vhodnou formou pokusí vysvětlit , jak se správně chovat a mluvit slušně. Připomene se jim také kázeňský řád a možné postihy.

Ad4) Deváťáci měli připomínky k úklidu ve třídě. T. Tichá a G. Baláž předají připomínku paní uklizečce. Paní učitelka Šrolová zase upozornila na nedostatečný úklid zastávky. Členové parlamentu nejsou povinni uklízet, ale jsou zodpovědni za to, že se jejich třída bude v daném měsíci úklidu zastávky věnovat. Jde především o sebrání papírků na zastávce a v těsném okolí .

Ad5) První nápady na akce pořádané ŽP: turnaj ve stolním fotbálku pro V.-IX., turnaj ve vybíjené VI.- IX., netradiční olympiáda pro 1. i 2. stupeň, Den zemí (zatím pracovní název)

Ad6) Byla ukončena charitativní sbírka, na níž se nejvíce podílela T.Tichá a M.Macková (prodávaly drobné dárky za 10,–Kč). Podařilo se vybrat 1 000,– Kč. Výtěžek bude odeslán na konto Chrpa.cz (na hippoterapii).

Zapsal: O. Chlup


Zápis ze zasedání žákovského parlamentu 17. 12.2015

Přítomni: V. třída – Krmela Š., Čepilová R.

VII. třída – Chlup O., Venzara F.

VIII. třída – Chlupová A.

IX. třída – Macková M.

 

Nepřítomni: VI. třída – Bednář A. (omluven). Pírková N. (neomluvena)

VIII. třída – Smolíková A. (omluvena),

IX. třída – Tichá (omluvena)

 

Program: 1. Změna zástupců parlamentu

2. Skříňky v šatnách

3. Úklid zastávky

4. Chování dětí z 1. stupně

5. Turnaj ve stolním fotbálku

Ad1) VIII. třída nebyla spokojena s prací svých zástupců v parlamentu a tak proběhly v této třídě nové volby. Zástupci se staly Adéla Chlupová a Adriana Smolíková. Adéla už se zúčastnila dnešního zasedání, Adriana byla omluvena.

Ad2) Byly připomínky k zápachu a muškám u skříněk (kolem Simpsonových, skříňky dětí z 1. st.). Je podezření na zbytky starého jídla. Ondra Chlup obejde třídy na 1. stupni, upozorní děti i vyučující na tento problém. V pondělí se toto objeví i v hlášení ve školním rozhlase.

Ad3) Do Vánoc má VII. třída za úkol uklidit zastávku u školy.

Ad4) Vzhledem k tomu, že jsou stálé problémy s chováním dětí zejména 1. stupně, připraví si Markéta Macková a Adéla Chlupová prezentaci týkající se problémových oblastí v chování prvostupňových dětí. Během měsíce ledna navštíví po domluvě s třídními učiteli některou hodinu (nejlépe asi prvouku) a svoji práci odprezentují.

AD5) Ondra Chlup a Franta Venzara mají na starosti organizaci turnaje ve stolním fotbálku pro zástupce V. – IX. třídy. Štěpán Krmela připraví diplomy. Turnaj se uskuteční v lednu.

 

Zapsala: M. Macková


Zápis ze zasedání ŽP 17. 3. 2016

Přítomni:

V. třída –Čepilová R.

VI. třída – Pírková N., Bednář A.

VII. třída – Chlup O.

VIII. třída – Chlupová A., Smolíková A.

IX. třída – Tichá T.

Nepřítomni: V. třída – Krmela Š. (omluven), VII. třída – Venzara F. (omluven), IX. třída – Macková M.

Program:

1. Zhodnocení turnaje ve stolním fotbálku a prezentace o chování

2. Nová výzbroj na florbal

3. Požadavek sportovních kroužků

4. „Den naruby“

5. Pomoc na Dětském plese

6. Dotace zvířete v ZOO

7. Školní stravování

8. Přebíhání silnice u ranního autobusu

 

Ad1)  V lednu se uskutečnil plánovaný turnaj ve stolním fotbálku. Organizace se dobře ujal Ondra Chlup. Pěkné diplomy připravil Štěpán Krmela. Na 1. stupni odprezentovaly Markéta Macková a Adéla Chlupová vlastní prezentaci na téma bezpečného a slušného chování. Všichni se svého úkolu zhostili velmi dobře.

Ad2) Chlapci ze druhého stupně vznesli požadavek, zda by se mohly k dosavadní florbalové výstroji dokoupit ještě chrániče a rukavice. O zakoupení bude požádán výbor SRPDŠ .

Ad3) Dalším požadavkem bylo rozšíření  dosavadní nabídky kroužků o florbalový nebo fotbalový. Nyní již je tělocvična obsazená a pokud jsou volné termíny, tak to nevyhovuje dětem. S tímto požadavkem  se bude určitě počítat pro příští školní rok.

Ad4) Parlament navrhuje uspořádání netradičního dne ve škole, např. „Den naruby“. Termín by byl 1. červen – Den dětí.  Návrh, jak by mohla akce vypadat a souhlas vedení školy zajistí do 30. 3. 2016 Ondra, Adéla a Adriana.

AD5) Dne 17. 6. 2016 se uskuteční Dětský ples Zúčastní se ho i děti ze Slovenska, které tady budou na výměnném pobytu. Parlament pomůže s organizací plesu, se zajištěním tomboly,…

Ad6) Adriana Smolíková přišla s nápadem na dotaci nějakého zvířete ze Zoo. Něco podobného se již na naší škole uskutečnilo, přispívalo se na pralesničku.  Adriana zjistí u pana učitele Kolbábka možnosti. Termín: 21. 3. 2016.

Ad7) Tereza Tichá  připraví do 30. 3. 2016 anketu týkající se spokojenosti či nespokojenosti s jídly ve školní jídelně. Se zpracovanými údaji z dotazníku osloví vedoucí stravování. Předloží i návrhy na nová jídla, která by se mohla vařit.

Ad8) Dojíždějící děti ráno po vystoupení z autobusu přebíhají silnici, aniž by se předtím rozhlédly. Renata Čepilová bude do 23. 3. 2016 informovat třídní učitele 1. stupně o tomto problému.

 

Zapsala: T. Tichá